Selvitä uuden tuotteen/palvelun jatkokehityskelpoisuutta Innovaatiosetelillä - maksutta!

03.09.2019

Innovaatioseteli - Kenelle – mitä – milloin – mihin?

 

Tarjottavat palveluni:

 • Kohdemarkkinoiden tuotekohtaiset selvitykset, Muut palvelut, Tuote- tai palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut

  Kohdemarkkinoiden tuotekohtaiset selvitykset: Markkinaselvitykset - Mielenkiinto/tarve/markkinapotentiaalin selvitys uudelle idealle. Tietoa saadaan lisäksi esim. valintakriteerit ja niiden järjestys tuotetta ostettaessa, ostotavat. Miten käytännön tuloksellinen markkinointi- ja myyntityö valituille asiakasryhmille toteutetaan. Markkinatutkimus, jossa peruskohde kysyntätiedon selvittämisessä on markkinapotentiaalin selvitys.

  Muut palvelut: Tuote lanseeraukset – tuotteen markkinoille vieminen, tavoitellen kaupallista menestystä. Lanseerauksen perusta: testattu markkinakelpoinen tuote.

  Koulutus - Kasvua ja kilpailukykyä innovaatioiden kaupallistamisella, koulutus on tarkoitettu jatkojalostamaan uusia, alkavia tuote- tai palveluideoita, käynnistämään tuotekehityshankkeita sekä auttamaan ideoita tai keksintöjä kehittymään kaupallistettaviksi tuotteiksi ja kannattavaksi yritystoiminnaksi

  Tuote- tai palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut: Markkinaselvitykset - Mielenkiinto/tarve/markkinapotentiaalin selvitys uudelle idealle. Tietoa saadaan lisäksi esim. valintakriteerit ja niiden järjestys tuotetta ostettaessa, ostotavat. Miten käytännön tuloksellinen markkinointi- ja myyntityö valituille asiakasryhmille toteutetaan. Markkinatutkimuksena esiselvitys Yrittäjä – haluatko saada selville – kannattaako tuotekehitystä jatkaa tai ei?

 

Lisätietoja:

  • Risto Lustila risto.lustila(at)businessfinland.fi, puh. 029 50 37085

  • Kenelle?

   Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

   Mitä?

   Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

   Milloin?

   Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

   • haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
   • tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
   • tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
   • haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
   • sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

   Milloin ei?

   Et voi saada innovaatioseteliä, jos

   • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
   • yritykselläsi on verovelkaa. Rahoitusta ei voi myöntää, vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.
   • yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
   • yrityksesi ei kuulu ennakonperintärekisteriin
   • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Business Finlandin Explorer -rahoituksella.
   • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta
   • yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
   • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
   • yrityksen tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, de minimis -kiintiö ylittyy
   • yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli
   • yrityksellesi on myönnetty Business Finlandin tai Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin tai Tekesin rahoittama projekti TAI yrityksesi on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin tai Tekesiin. Energiatukea, Exploreria, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.
   • projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämiseen, sen hankintaan, rahoittajien ja sijoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseen

   Mihin?

   Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

   • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
   • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
   • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
   • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
   • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

   Mihin ei?

   • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
   • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
   • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten
    • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
    • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
    • henkilöstön koulutukset
    • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)Näin haet innovaatioseteliä

    • Näin haet innovaatioseteliä

     Mieti aluksi, millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja kerro tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma.

     Hakemus tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa. Projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja innovaatiosetelillä. Palveluntarjoaja ei siis voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta.

     Business Finland tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää listaa säännöllisesti. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää alempana mainitut ehdot. Business Finland on myös pyytänyt innovaatiosetelin saajilta arvioita palveluntarjoajista. Ne löytyvät innovaatiosetelin palveluntarjoajien hausta, hakutulosten Arviot-välilehdeltä.

     Haettavan innovaatiosetelin arvo on aina 6 200 euroa (5000 euroa + alv). Voit käyttää rahoituksen ainoastaan ostopalveluun enintään kahdelta nimetyltä palveluntuottajalta. Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin innovaatiosetelin ehdoista).

     Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 euroa + alv, yrityksesi maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan enintään kahdelta palveluntuottajalta. Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä. Vain sellaiset palveluostot, jotka ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana, voidaan hyväksyä. Ennen hakemuksen tekemistä sovittua tilausta ei hyväksytä projektin kustannukseksi paitsi silloin, kun tilaukseen liittyy projektin käynnistymiseen kytketty purkamismahdollisuus.

     Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin. Kysy tarvittaessa lisätietoja innovaatiosetelin tiimiltä, yhteystiedot ovat tämän sivun lopussa.

     Rahoituspäätöksen hyväksyminen

     Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua.

     Jos henkilö, jolla on kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus, on yrityksessä jossain muussa roolissa, rahoituspäätös hyväksytään lomakkeella Y1 (docx).  Lomaketta käytetään myös niissä tapauksissa, joissa yrityksen nimen kirjoittaa kaksi henkilöä yhdessä. Lähetä lomake suojatulla sähköpostilla (suojaposti) Business Finlandin kirjaamoon.

     Raportointi ja laskutus

     Rahoituksen saaja laatii loppuraportin asiointipalvelussa viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Palveluntuottajat täydentävät raporttia asiointipalvelussa tai muulla tavoin. Rahoituksen saaja lähettää loppuraportin Business Finlandiin. Rahoituksen maksaminen palveluntuottajalle edellyttää, että rahoituksen saaja on toimittanut sekä rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen että loppuraportin.

     Raportoinnin ohje (pdf)

     Palveluntuottaja lähettää Business Finlandille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Business Finlandin verkkosivulta.

     Business Finland maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Business Finland on hyväksynyt raportin.

     De minimis -rahoitusta

     Business Finland myöntää innovaatiosetelin de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Business Finland myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -rahoitusta tällä aikajaksolla.

     Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis -rahoitusta myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

     Palveluntarjoajan edellytykset

     Seuraavien ehtojen on täytyttävä:

     • Asiakastiedon rating Alfa on oltava vähintään A
     • palveluntarjoajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
     • palveluntarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
     • palveluntarjoajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso tarkemmin innovaatiosetelin rahoitusehdot)

     Business Finland kerää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista, tarkistaa näiden tietoja ja päivittää palveluntarjoajien listaa viikon välein tai tarpeen vaatiessa. Business Finland ei ota kantaa palveluntarjoajien laatuun tai palvelujen sisältöön, vaan listalle pääsevät kaikki, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot. Katso palveluntarjoajien haku tämän sivun lopusta.

     Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää vaatimukset. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Myös palvelukuvausten muutoksen ja poiston voi tehdä samalla lomakkeella.

     Muistattehan, että yrityksellänne voi olla nykyisessä palvelussa useita palvelukuvauksia ja useita yhteyshenkilöitä. Kuvausten ylläpito on mahdollista jatkossa keskittää yhdelle henkilölle.

     Jokaista kuvausta kohti luodaan erillinen ylläpitolinkki, jonka kautta voitte jatkossa muokata tietojanne. Yhteen kuvaukseen liittyy yrityskohtainen teksti sekä yksi palvelujen kokonaisuutta kuvaava osuus. Yhteyshenkilöitä voi kuitenkin olla listattuna useita.

     Kysymykset palvelukuvauksiin liittyen innovaatiosetelin tiimille, yhteystiedot alla.

    • Innovaatiosetelitiimi 

     Tuotepäällikkö

     Risto Lustila

     +358 40 167 9088 risto.lustila (at) businessfinland.fi

     Rahoituskoordinaattori

     Paula Räme

     +358 50 390 2744 paula.rame (at) businessfinland.fi

     Rahoituskoordinaattori

     Ulla Tuomenoksa

     +358 50 5577 847 ulla.tuomenoksa (at) businessfinland.fi

     Rahoituskoordinaattori

     Jaana Åberg

     +358 40 538 8714 jaana.aberg (at) businessfinland.fi

03.09.2019Selvitä uuden tuotteen/palvelun jatkokehityskelpoisuutta Innovaatiosetelillä - maksutta!
28.12.201721.9. - 21.12.2017 Tredea Oy innovaatioseteli
01.06.2017Toteutettu Tekes Innovaatiosetilihnake 1.6.2017
03.10.2016Innovaatiosetelin haku alkaa 3.10.2016
29.09.2016Työnetsijäpalvelu - uutena tuotteena
29.09.2016Luurikurssi työhakuun
14.10.2014Näyttötutkintomestari NTM valmistumispäivä 14.10.2014