Tarvekartoituksen vaiheet

Suunnittelu

Tarvekartoituksella kartoitetaan asiakasyrityksen tuotteelle/tuotteille nykytilassa otollisimmat asiakasryhmät. Asiakas nimeää/hyväksyy asiakasryhmät, joihin kartoitus suunnataan (esim. 10 kappaletta).

Tutkimus kattaa keskeiset toiminta-alueet, joiden kautta saadaan vastaukset niihin yksilöityihin kysymyksiin, jotka tutkimustavoitteissa on määritelty. Näiden teemojen rinnalle valitaan joukko muita, kunkin asiakkaamme tiedontarpeen mukaan.

Käytettävät tutkimuskysymykset riippuvat aina asiakkaan omista tarpeista ja tavoitteista. Tämän vuoksi kysymykset räätälöidään lähes poikkeuksetta tapauskohtaisesti. Mikäli asiakkaalla on käytössään omat hyväksi havaitut tutkimuskysymykset, voidaan näitä tietysti käyttää.

Tiedonkeruu

Tarvekartoituksissa tieto kerätään pääasiassa puhelinhaastattelujen kautta, (henkilökohtainen haastattelukin on mahdollinen) koska näin saadaan syvällisin tieto tarveperustasta ja sen muodosta.

Raportonti

Tulokset raportoidaan johdolle ja työtekijöille suullisesti ja kirjallisesti selkeinä graafisina raportteina. Lisäksi palveluumme kuuluu asiantuntijan laatima kirjallinen analyysi tuloksista, joissa otetaan kantaa tulosten keskeisten johtopäätösten lisäksi myös toimenpiteisiin.

Panostamme tutkimuksissa niiden hyödynnettävyyden kannalta olennaisimpiin asioihin: Kattavaan sisältöön, vastausaktiivisuutta lisäävään tiedonkeruuseen, selkeään raportointiin ja tulosten ammattitaitoiseen tulkintaan. Tulosten valmistuttua tuen niiden hyödyntämisessä.