Selvityksen vaiheet

Suunnittelu

Selvityksessä lähdetään liikkelle tutkimustavoitteista ja suunnitelman tekemisestä. Tutkimus kattaa keskeiset toiminta-alueet, joiden kautta saadaan vastaukset niihin yksilöityihin kysymyksiin, jotka tutkimustavoitteissa on määritelty. Näiden teemojen rinnalle valitaan joukko muita, kunkin asiakkaamme tiedontarpeen mukaan.

Käytettävät tutkimuskysymykset riippuvat aina asiakkaan omista tarpeista ja tavoitteista. Tämän vuoksi kysymykset räätälöidään lähes poikkeuksetta tapauskohtaisesti. Mikäli asiakkaalla on käytössään omat hyväksi havaitut tutkimuskysymykset, voidaan näitä tietysti käyttää.

Tiedonkeruu

Selvityksissä tieto kerätään puhelin- ja henkilökohtaisten haastattelujen kautta, näin saadaan syvällisin tieto liiketoiminnan osa-alueen senhetkisestä tasosta asiakkaan näkökulmasta. Tiedonkeruuvälineen rakentamisella, asiakkaille tehtävien kysymysten testaamisella ja ennakkomateriaalin lähettämisellä varmistetaan onnistuminen tiedonkeruussa.

Raportonti

Tulokset raportoidaan johdolle ja työtekijöille suullisesti ja kirjallisesti selkeinä graafisina raportteina. Lisäksi palveluumme kuuluu asiantuntijan laatima kirjallinen analyysi tuloksista, jossa otetaan kantaa tulosten keskeisten johtopäätösten lisäksi myös toimenpiteisiin.

Panostamme tutkimuksissa niiden hyödynnettävyyden kannalta olennaisimpiin asioihin: kattavaan sisältöön, vastausaktiivisuutta lisäävään tiedonkeruuseen, selkeään raportointiin ja tulosten ammattitaitoiseen tulkintaan. Tulosten valmistuttua tuen niiden hyödyntämisessä.